کحالی کردن

محمدبن سیرین گوید : کحالی کردن در خواب ، دلیل کارهای بسته است ، راه بردن در کارها . اگر در خواب دید کحالی می کرد و داروی او بر چشم ها نافع است ، دلیل که گمراهان را راه نماید و از وی منفعت یابند . اگر داروی او بر چشم ها نافع نبود ، تاویلش به خلاف این است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

درشکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند . معبران […]

صحرا

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب صحرا بیند ، دلیل خرمی باشد از قبل پادشاه ، به قدر بزرگی صحرا . اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید ، دلیل […]

بسته پستی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر . ۲ـ حمل کردن بستة […]

پارچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید . پارچه اگر پرده باشد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments