تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید . اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید.

اگردر خاک کرمی ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرم رشد کرده  و شبیه مار است ولی شما می دانید که کرم است به این معنی است که شخصی شما را می ترساند.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب کرم آنلی بیتون

– دیدن کرم در خواب ، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .
– اگر دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است که خواهان زندگی پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .
-اگر خواب ببینید از کرمها برای طعمه ماهیگیری استفاده می کنید ، علامت آن است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب سکه

تعبیر خواب کرم ابن سیرین

ابن سیرین معتقد است اگر کسی در خواب ببیند که کرمی از بینی او خارج شد به این معنی است که صاحب فرزند می شود.

ولی اگر ببیند که از آلت تناسلیش کرم خارج می‌شود یعنی فرزند او  ضعیف و بی عرضه خواهد شد.

تعبیر خواب کرم زدن بدن

مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته و یا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم‌ها از بدن شما تغذیه می‌کنند اشاره به این دارد که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می‌برند و چنان آرام زیان می‌رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی‌دهید ولی همان زیان‌های اندک پس از چندی شما را از پای در می‌آورند.
0 0 vote
Article Rating
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

چنگ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است که کاری که سودمند به نظر می رسید پایان غم انگیزی خواهد داشت […]

گلشکر

محمدبن سیرین گوید : گلشکر در خواب ، دلیل مال و غنیمت بود به قدرخورده بود . ۰ ۰ vote Article Rating

گریختن

محمدبن سیرین گوید : گریختن درخواب . دلیل رستگاری است و بعضی گویند ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد ، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت […]

آسایش و نعمت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‌اید ، نشانگر آن است که شما در زندگی به کارهایی که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x