کرگدن

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن کرگدن در خواب ، علامت آن است که با ضرر عظیمی روبرو خواهید شد و مشکلات نهانی بسیاری خواهید داشت .
۲ـ کشتن کرگدن در خواب ، نشانة آن است که شجاعانه بر موانعی که بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهید کرد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تخم پرنده

حضرت دانیال گوید : تخم مرغ در خواب کنیزک است . اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد ، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را […]

هوا

محمدبن سیرین گوید : اگر هوا سرخ رنگ باشد ، قتل است . اگر سبز دید ، غله و نباتات بسیار است . اگر هوا پرگرد و سرد بیند پادشاه […]

رمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید رمان می خوانید خود را در آینده به کاری مشغول می کنید که سودی ندارد و فقط خستگی برایتان می ماند […]

تعبیر خواب کلاغ
تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ ابن سیرین دیدن کلاغ ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت ، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.   تعبیر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments