تعبیر خواب پیشنهادی

کتک

لوک اویتنهاو می گوید : کتک کسی را کتک زدن : آرامش در منزل کتک خوردن : انتقام گیری در آینده ای نزدیک کتک زدن یک بچه : بی عدالتی […]

روغن پسته

یوسف نبی علیه السلام گوید : روغن بادام وپسته میراث به وی رسد به این مطلب رای دهید

رباخوار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد . ۲ـ اگر […]

ویرانی

محمدبن سیرین گوید : دیدن ویرانی ، دلیل گمراهی است . اگر درخواب بیند که جای آبادان را خراب کرد ، دلیل است در شغل گمراه شود . حضرت امام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments