تعبیر خواب پیشنهادی

گرو

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانة آن است که در آستانة زیان مالی قرار گرفته اید . ۲ـ گرو گذاشتن […]

چانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی ندارد از این بابت و […]

تعبیر خواب آبگینه

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب آبگینه می گوید: اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد ، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند […]

موسیقی

لوک اویتنهاو می گوید : موسیقی : خبرهای خوب و شاد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـاگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد ، نشانة آن است که در زندگی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments