تعبیر خواب پیشنهادی

روزنامه

لوک اویتنهاو می گوید : روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند مولف گوید : چون روزنامه ذاتا اخبار را به مردم می رساند . می توان گفت خواندن […]

گلف

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید مشغول بازی گلف یا تماشای این بازی هستید ، نشانة آن است که در کسب لذتی افراط می کنید . باختن در بازی […]

بوق شاخی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره در یک بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت . دیگران در […]

تعبیر خواب نبات
تعبیر خواب نبات

تعبیر خواب نبات از منوچهر مطیعی تهرانی دیدن نبات در خواب حکم و تعبیر قند را به همراه دارد. همانگونه که دیدن قند نشانه روزی و مال است نبات نیز […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments