کفجه

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که کفجه پاکیزه داشت ، دلیل که خادمه او مصلحه بود . اگر کفجه را شکسته یا کهنه بیند ، تاویل به خلاف این بود . اگر پادشاه کفجه آتش در خواب بیند ، دلیل بر مردی بود دلیر . اگر قاضی کفجه آتش در خواب بیند ، نایب او بود وهر که جز این کس کفجه آتش بیند ، دلیل بر خدمتکار خانه بود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

دکمه سر دست

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانة آن است که برای ارضاء غرور خود می کوشید راهی بیابید . ۲ـ دیدن دکمه سر […]

خرگاه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند درخرگاه نشسته است ، دلیل که از متاع دنیا چیزی یابد ، یا زنی بخواهد ، خاصه که بیند خرگاه ملک او بود […]

بریدن

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌برید ، نشانه‌ی شنیدن اخبار ناخوشایند است . اگر در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع […]

شاه سفرم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود ، دلیل است بر عز و جاه . اگر شاه سفرم زرد بیند ، دلیل بیماری بود […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments