تعبیر خواب پیشنهادی

جوان شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود . اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که […]

وفاداری

لوک اویتنهاو می گوید : وفاداری : شما به خوشبختی خواهید رسید به این مطلب رای دهید

خیک ماست

محمدبن سیرین گوید : خیک شیر و ماست ، دیدن مردی است که بر دستش مال حلال هزینه کند ، به شغلهای نیک چون پل و رباط و مسجد و […]

جدایی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید ، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید کسی از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments