تعبیر خواب پیشنهادی

پیکره

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن پیکره ، بیانگر جدایی از دوستان است .

تعبیر خواب نخ
تعبیر خواب نخ

تعبیر خواب نخ آنلی بیتون دیدن نخ در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است . دیدن نخهای پاره در خواب […]

تعبیر خواب خربزه
تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه ابن سیرین خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز ، که شیرین نباشد ، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک […]

زرافه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست او سودی ندارد و زحمت می آورد چنانچه در خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x