تعبیر خواب پیشنهادی

سراب

بدانکه سراب را به تازی گوراب خوانند و آنچنان است که بیابان به چشم تشنه آب نماید و تاویلش باطل است . محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که […]

سرخچه

بدان که سرخچه زیادتی مال است . اگر دید بر تن او سرخچه بیرون آمد ، دلیل که او را مال به رنج و سختی حاصل شود از حلال . […]

چراغ گاز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن چراغ گازی در خواب ، علامت محیطهای مطبوع و پیشرفت در زندگی است . ۲ـ دیدن منفجر شدن چراغ گازی در خواب ، علامت […]

نفس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به شخصی که نفسی معطر دارد نزدیک می شوید ، دلالت بر آن دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of