خواب کلید

تعبیر خواب کلید

تعبیر خواب کلید ابن سیرین

دیدن کلید ، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن .
اگر بیند که کلید بسیار داشت ، دلیل است که بزرگی یابد .

 

تعبیر خواب کلید حضرت دانیال

اگر در خواب بیند که کلید آهنین داشت ، دلیل قوت بود.

گر کلید مسین داشت یا برنجین ، دلیل است که سخنش گیرا شود.
اگر کلید را چوبین بیند ، دلیل که منفعت آن کمتر بود .

اگر بیند که کلید سیمین داشت یا زرین ، دلیل که مال حاصل کند.

تعبیر خواب کلید جابرمغربی

اگر بیند که قفل را نتوانست گشود و کلید ضایع شد ، تاویلش به خلاف این است.
اگر بیند که به کلید قفل گشود ، دلیل است که زن خواهد و کنیزک خرد.

 

تعبیر خواب کلید امام جعفر صادق

دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است .
اول : مژده وبشارت .
دوم : فرج ونجات ازغم .
سوم : شفا از بیماری .
چهارم : یافتن مراد .
پنجم : قوت و نیرومندی دین .
ششم : گذاردن و برآورده شدن حاجت .
هفتم : اجابت دعا .
هشتم : علم و دانش.

تعبیر خواب کلید

تعبیر خواب کلید منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید . کلید درخواب تقریبا همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم . کلید وسیله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود . اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید . اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی آورید . اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را بگشائید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید . اگر ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به رویتان می گشاید . اگر دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبیر کاری را می کنید . اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید . اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید . همه این ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.

 

تعبیر خواب کلید لوک اویتنهاو

یافتن آن : شما از یک دام رهایی خواهید یافت
گم کردن آن : بگو مگو
آن را به همراه داشتن : پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد
باز کردن یک در بسته با کلید : به شما مظنون خواهند شد

 

آنلی بیتون درباره خواب کلید می‌گوید:

۱ـ دیدن کلید در خواب ، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد .
۲ـ اگر در خواب دسته کلید خود را گم کنید ، علامت آن است که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد .
۳ـ اگر در خواب کلیدی پیدا کنید ، نشانة آن است که در حرفة خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد .
۴ـ دیدن کلید شکسته در خواب ، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادتهاست .
۵ـ اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآلات خود را گم کرده است ، نشانة آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد کرد . و از این بابت رنج خواهد کشید . اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را می گشاید ، نشانه آن است که به نامزد خود بیش از حد اعتماد می کند . اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را قفل می کند ، نشانة آن است که در انتخاب همسر توفیق می یابد . اگر خواب ببیند کلیدی را دور می اندازد ، نشانة آن است که در گفتگوهایش با دیگران درست نمی تواند داوری کند و برای همین به شهرت خود آسیب می رساند.

مطلب پیشنهادی  تعبیرخواب فرار کردن
به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

پستی و فرومایگی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید که آدم پستی هستید ، به این معنی است که برای رسیدن به هدفتان دچار مشکلی می‌شوید . اگر خواب ببینید که دیگران […]

تعبیر خواب آشپزخانه
تعبیر خواب آشپزخانه

آنلی بیتون  در تعبیر خواب آشپزخانه می‌گوید: ۱ـ دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است که حوادثی ناگهانی ، شما را غمگین خواهد ساخت . ۲ـ اگر زنی خواب […]

اذیت و آزار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانة آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند . ۲ـ اگر […]

حقه

محمدبن سیرین گوید : حقه درخواب زن است یا کنیزکی خرد . اگر بیند حقه او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments