تعبیر خواب پیشنهادی

کابل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کابل در خواب های ما نشان امنیت است و به هر صورتی که باشد و ببینید بد نیست . اگر در خواب ببینید که خودتان […]

ضرابی

محمدبن سیرین گوید : دیدن ضرابی کردن ، دلیل است که سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید . جابرمغربی گوید : اگر بیند درم و سره می کرد […]

بسته بندی

این خواب نیز ، مثل تمام خواب‌ها ، می‌تواندمعانی و تعابیر متعدد و گوناگونی داشته باشد . اگردر خواب در حال جمع آوری وسایل خودتان ( به‌منظور اسباب کشی یا […]

کنسرت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در کنسرتی عالی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که دوره ای از زندگی شما با شعف و شادمانی سپری خواهد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments