کمان

محمدبن سیرین گوید :
اگر در خواب بیند که تیرو کمان داشت ، دلیل که از سفر فایده یابد . اگر بیند کسی کمان به او داد ، دلیل است او را پسری آید یا برادر . اگر بیند از کمان تیر انداخت ، دلیل که سخن حق و باطل گوید . اگر بیند کمان به کسی داد یا فروخت و یا ضایع شد ، دلیل که از زن جدا شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که به دست تیرو کمان ساخت ، دلیل است کارش ساخته شود . اگر دید کمان را فروخت و درم بستد ، دلیل است درم را بر دین اختیار نماید . اگر در بهای کمان جنسی بستد ، دلیل است مرادش حاصل شود . اگر دید کمان را در کماندان نهاد ، دلیل است از دنیا برود . اگر دید کمان نو و پاکیزه داشت ، دلیل که کردار نیکو نماید .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن کمان درخواب بر شش وجه است .
اول : سفر .
دوم : فرزند .
سوم : زن .
چهارم : قوت ونیرومندی .
پنجم : اعمال نیکو .
ششم : مردم دوست بودن ( دوست و رفیق ) .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

خطبه خواندن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند بر سر منبر خطبه میخواند و اهل خطابت است ، دلیل که عز و بزگی یابد . اگر اهل خطابت نباشد ، دلیل که […]

فیروزه

محمدبن سیرین گوید : فیروزه درخواب دیدن ، ظفر و قوت حال روانی است . اگر بیند فیروزه از وی ضایع گردد ، دلیل که مرادش برنیابد . جابرمغربی گوید […]

تعبیر خواب برادر
تعبیر خواب برادر

تعبیر خواب برادر لوک اویتنهاو  برادر : سود و فایده برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن تعبیر خواب برادر […]

تخمه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند او را تخمه است ، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند ، تا از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments