کمد

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید داخل کمد پر از اشیاء و کالاهایی تمیز و مرتب است ، نشانة خوشی و راحتی است ، و اگر داخل کمد پر از اشیاء و اجناس کثیف و نامرتب باشد ، علامت تنگدستی و بدبختی است .
۲ـ دیدن کمدی کوچک در خواب ، نشانة آن است که با بیگانگان همنشین خواهید شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

انداختن

اسماعیل بن اشعث گوید : اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند انداخت جایزه وعطائی […]

جرز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است برای ایجاد و تشکیل ، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم را دارد و این بستگی پیدا می کند به نیت خودتان و شغل و حرفه ای که دارید . اگر زنی در خواب ببیند که […]

انتقام

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از کسی انتقام می گیرید ، نشانة آن است که اراده ای ضعیف دارید ، اگر نتوانید ارادة خود را تقویت کنید دوستان شما را ترک خواهند کرد . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب […]

شادی

دیدن شادی در خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند از کسی شاد شد ، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر کسی خود را در خواب شادمان ببیند ، اجلش نزدیک شده است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of