تعبیر خواب پیشنهادی

قطار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است . آمدن و رسیدن […]

زنگار

محمدبن سیرین گوید : زنگار درخواب ، غم و اندوه است و خوردن آن ، دلیل بر هلاکت کند ، فی الجمله دردین زنگار هیچ خیر و منفعت نباشد .

نگرانی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را نگران ببینید ، نشانه‌ی آن است که بعد از پایان مشکلات روزهای خوشی را خواهید گذراند .

پرتو نور

آنلی بیتون می‌گوید : صحبت از پرتو نور در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که از لحاظ روحی دچار آشفتگی خواهید شد .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of