تعبیر خواب پیشنهادی

قهرمانی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن قهرمانی در خواب ، دلالت بر آن دارد که با رفتار پسندیده خود علاقة کسی را به خود جلب می کنید .

بی اعتنایی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد ، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید . اگر در خواب ببینید که یکی […]

تعبیر خواب کرم
تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با […]

هسته

لیلا برایت می‌گوید : دیدن هسته‌ی میوه‌ها ، بیانگر موفقیت و پیروزی است . اگر در خواب هسته‌ای را پرت کنید ، به این معنا است که دچار بدشانسی می‌شوید […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments