کنسرت

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید در کنسرتی عالی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که دوره ای از زندگی شما با شعف و شادمانی سپری خواهد شد . اگر یک نویسنده چنین خوابی ببیند ، نشانة خلاقیت ادبی است . اگر یک تاجر چنین خوابی ببیند ، علامت رونق در تجارت است . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة سعادت و عشقی بی شائبه است .
۲ـ اگر خواب ببینید کنسرتی همراه با باله اجرا می شود ، نشانة آن است که در حرفة خود با کسادی مواجه خواهید شد و با دوستانی ناپسند معاشرت خواهید داشت .

تعبیر خواب پیشنهادی

شنالک

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند با کسی شنالک می باخت ، دلیل که مال حرام یابد ، اگر فریاد داشت . اگر فریاد نداشت ، دلیل که با کسی […]

تعبیر خواب ماه گرفتگی
تعبیر خواب ماه گرفتگی

تعبیر خواب ماه گرفتگی لوک اویتنهاو خسوف (ماه گرفتگی) : اخبار بد تعبیر خواب علامه مجلسی: تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام […]

سخن

محمدبن سیرین گوید : سخن گفتن و شنیدن درخواب ، تاویل آن از زبان ها مختلف باشد . اگر بیند به زبان تازی چیزی گفت یا شنید ، دلیل است […]

بنده

محمد بن سیرین گوید : هر که بنده نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است ، دلیل است که آزاد شود . اگر کسی بیند بنده خودرا آزاد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments