تعبیر خواب پیشنهادی

جگر

محمدبن سیرین گوید : جگر در خواب ، مال پنهان بود . اگر بیند جگر مردم است ، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید . اگر بیند […]

سوره الانبیاء

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره انبیا می خواند ، دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد . ابراهیم کرمانی گوید : اقبال دو جهانی یابد […]

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانة آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت . به این مطلب […]

پانسمان

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پانسمان در خواب ، نشانه‌ی رسیدن به ثروت است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments