کودکی

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند کودک شده بود ، دلیل غم و اندوه است . زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف بود .
ابراهیم کرمانی گوید : دیدن کودک خوب روی ، دلیل فرشته است و کودک زشت روی ، دلیل مال است . اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می داد ، دلیل است او را در زندان کنند .
لوک اویتنهاو می گوید :
کودک
فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
کودکان زیباروی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای که میدود : نیکبختی
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن نوزادان زیبا و تندرست در خواب ، علامت آن است که نعمتهایی فراوان به شما خواهد رسید و خوشبخت خواهید شد .
۲ـ اگر مادری در خواب فرزند خود را بیمار ببیند ، علامت آن است که فرزند خود را همواره سلامت و تندرست خواهد دید .
۳ـ اگر کودکان را در حال کار یا مطالعه ببینید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی فرح بخش و آرام در انتظار شما است .
۴ـ اگر در خواب فرزند خود را بیمار یا مرده ببینید ، نشانة آن است که علت هراس شما درست است . رفاه و آسودگی به غم و اندوه می گراید .
۵ـ اگر در خواب کودکانی غمگین ببینید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در صدد مشکل آفرینی اند . به خاطر افکار موذیانة برخی افراد به دردسر خواهید افتاد .
۶ـ اگر خواب ببینید کودکان مشغول دویدن و بازی هستند ، دلالت بر آن دارد که تمام تعهدات شما در عشق و کار به ثمر خواهد رسید .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب زنبور
تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور ابن سیرین تعبیر خواب زنبو مردی سفله و دون همت است . اگر بیند زنبور او را بگزید ، دلیل که او را از مردی دون، رنج […]

تعبیر خواب مرغ
تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ ابن سیرین هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است . اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند […]

نفقه

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که نفقه دریافت می‌کنید ، بیانگر آن است که کمی از مشکلاتتان را حل می‌کنید . نفقه پرداختن در خواب ، […]

نقصان

خالد اصفهانی : اگر بیند که در تن او نقصان بود ، دلیل که به قدر آن نقصان مال یابد مگر نقصان زبان که دیدن آن صلاح بود . اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x