تعبیر خواب پیشنهادی

Earrings
تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره چیست؟ اگر ببیند به هر دو گوش گوشواره داشت ، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد . اگر بیند از هر دو گوش او مروارید […]

تعبیر خواب کیسه
تعبیر خواب کیسه

تعبیر دیدن کیسه از ابن سیرین تعبیر خواب کیسه، مردی عالم و دانشمند می‌باشد، برای این تعبیر به سخن حضرت علی (ع) استدلال کرده‌اند که فرموده است: اِنَّ القُلُوبَ اَوعِیَةٌ […]

قنات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد […]

بی حسی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی‌حس شده است ، به این معنا است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید . درکتاب سرزمین رویاها […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of