تعبیر خواب پیشنهادی

خاکستر

محمدبن سیرین گوید : خاکستر ، مال باطل است از قبل سلطان ، که بر کسی باقی بماند . اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد ، دلیل که […]

دربانی

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که دربانی می کرد ، دلیل که جاجتی که دارد روا شود ، از مردی بزرگ و عزت و جاه یابد . اگر […]

خیار

محمدبن سیرین گوید : خیار به وقت خویش در خواب دیدن ، دلیل کند که سخن نیکو شنود ، یا زنی است که به او زغبت کند . اگر بیند […]

تعبیر خواب نور
تعبیر خواب نور

تعبیر خواب نور آنلی بیتون اگر در خواب نوری ببینید ، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت . اگر در خواب مشاهده کنید که جایی روشن ناگهان تاریک […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of