کوسن

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید به کوسنهای ابریشمی تکیه زده اید ، نشانة آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید .
۲ـ دیدن کوسن در خواب ، نشانة کامیابی در کار و عشق است .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند کوسنهای ابریشمی درست می کند ، نشانة آن است که تا چند ماه دیگر ازدواج می کند .

تعبیر خواب پیشنهادی

تهمت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می آورد […]

وحشت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانةآن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد . اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده […]

قنات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد […]

قطایف

اگر بیند که قطایف از شکر و بادام می خورد ، دلیل است مال بسیار یابد . اگر مغز جوزهندی بیند که با دوشاب خورد ، دلیل که منفعت آن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments