کوسن

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید به کوسنهای ابریشمی تکیه زده اید ، نشانة آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید .
۲ـ دیدن کوسن در خواب ، نشانة کامیابی در کار و عشق است .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند کوسنهای ابریشمی درست می کند ، نشانة آن است که تا چند ماه دیگر ازدواج می کند .

تعبیر خواب پیشنهادی

شستن

دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا ، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه . […]

فال

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر فالش بد بود ، تاویلش به خلاف این […]

سیگار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیگار نیز تعبیری چون دیگر وسائل تدخین دارد . کلا تلخ کامی است ولی استثنائا به کوتاهی عمر بیننده خواب و کسی که سیگار را […]

بوفالو

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب یک بوفالو دیدید ، یعنی با زیرکی توطئه‌ی دشمنان را برملا می‌سازید . کشتن چندین بوفالو در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments