کوسه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوسه در رویاهای ما نوعا دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم او نزدیک نشوید خطری ایجاد نمی کند . چنانچه در خواب خود را با کوسه ای رو به رو ببینید با دشمنی مواجه می شوید . اگر کوسه به شما حمله کرد و آسیب رساند خوب نیست ولی اگر گریختید امنیت حاصل می کنید . اگر فقط ترسیدید زیان می بینید . اگر کوسه را کشتید بر دشمن پیروز می شوید .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

چتر آفتابی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن چترآفتابی در خواب ، نشانة کسب لذتهای نامشروع است . ۲ـ اگر دختری چتر آفتابی به خواب ببیند ، علامت آن است که به […]

تعبیر خواب ماه گرفتگی
تعبیر خواب ماه گرفتگی

تعبیر خواب ماه گرفتگی لوک اویتنهاو خسوف (ماه گرفتگی) : اخبار بد تعبیر خواب علامه مجلسی: تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام […]

بانگ نماز

محمد بن سیرین گوید : هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد ، دلیل حج بیت الله بگذارد […]

 تعبیر خواب ماهی 
 تعبیر خواب ماهی 

ازجمله خواب‌های متداول در میان عموم مردم دیدن خواب ماهی و خوردن و کبابی کردن آن است.  تعبیر خواب ماهی مرده با ماهی زنده بسیار متفاوت است. ازنظر معبران غربی […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x