کوکب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است . زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف ( ز ) نوشته . همین طور اختر . چنانچه در خواب ببینید که در باغچه خانه خود کوکب دارید غمین و اندوهگین می شوید . همین تعبیر هست اگر کوکب به کسی بدهید یا از او بگیرید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب بینی
تعبیر خواب آب بینی

بسیاری از معبرین تعبیر خواب آب بینی را مرتبط با فرزند شخص خواب بیننده می دانند. تعبیر خواب بینی ابن سیرین – اگر بیند که آب بینی بر زن خویش […]

تکبیر کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب دید تکبیر می کرد ، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده شود . حضرت امام جعفر صادق […]

رازیانه

محمدبن سیرین گوید : رازیانه به خواب ، اگر به وقت باشد ، اگر بی وقت ، دلیل غم و اندوه کند و خوردنش مضرت بود . اگر بیند در […]

آسمان

حضرت دانیال گوید : اگر کسی خویش را در آسمان اول دید ، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود . اگر خود را بر آسمان دوم بیند ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments