کژدم خواره

جانوری است که در شهر خوزستان می باشد و دم خود بر زمین می کشد و هر کسی که زخم او یافت هلاک شود . محمدبن سیرین گوید : دیدن کژدم خواره در خواب ، دلیل بر دشمنی آرمیده است ، اما در دشمنی صعب بود . اگر دید کژدم خواره او را بگزید ، دلیل که ازدشمن مضرت بیند . اگر دید او را از کژدم خواره گزندی نرسید ، دلیل که از دشمن ایمن شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

گنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل اعتماد رو […]

پرپهن

محمد بن سیرین گوید : پرپهن به خواب دیدن دلیل بر اندیشه است و خوردنش دلیل بر مضرت است منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پر پهن با فتح هر دو […]

تعبیر خواب سوره ملک

تعبیر خواب سوره ملک محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره ملک می خواند ، دلیل که از عذاب گور رستگاری یابد . ابراهیم کرمانی گوید : عاقبت کارش […]

استاد دانشگاه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن استاد دانشگاه در خواب ، معنایش آن است که به خاطر بی‌دقتی و بدشناسی دچار خطر می‌شوید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments