کیسه

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند کیسه درم و دینار یافت ، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود . اگر کیسه را تهی بیند ، تاویل به خلاف این است و بعضی گویند اجلش نزدیک است .
جابرمغربی گوید :
اگر درخواب کیسه خود را دریده بیند ، دلیل است راز او آشکار شود . اگر دید کیسه دریده را دوخت ، دلیل که رازش پوشیده بماند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند کیسه با درم ضایع شد ، دلیل است کسی آن را پند دهد و نشنود . اگر بیند کیسه او گشوده بود و درم ها بریخت ، دلیل است از خصومت برهد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن کیسه تهی در خواب بر سه وجه است .
اول : تن مردم ( تن آدمی ) .
دوم : راز پنهان .
سوم : درویشی ( فقر و درماندگی ) .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشدکه تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می کند . معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز کیسه پول متداول نیست . اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید راز شما فاش می شود . اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نیک خود را به زحمت حفظ می کنید . کیسه سوراخ بیماری است از ضرر و زیان نیز خبر می دهد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره یونس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره یونس می خواند ، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و کارش به مراد شود . ابراهیم کرمانی گوید : مکر کافران […]

شهرستان

اگر به خواب بیند در شهرستانی شد ، دلیل است دینش قوی شود و عاقبتش محمود بود . اگر دید به شهرستانی رفت و ایمن نشست ، دلیل که به […]

امامت کردن

اگر بیند در پیش قومی امامی کرد و امام نبود ، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند ، چنانکه ماموم تابع امام باشد . […]

حربه

حضرت صادق علیه السلام می فرماید : ۱ . عجب و خودبینی . ۲ . حکومت و ولایت . ۳ . عمر طولانی . ۴ . پیروزی . ۵ . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments