گازری

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گازری می کرد و گازر نبود ، دلیل که از معصیت توبه کند و توفیق طاعت یابد . زیرا چون به تاویل غم است و گازر پاک کننده چرک است پس ، دلیل که به حق بازگردد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب دید جامه وی بدرید ، دلیل که توبه بشکند . اگر بیند جامه از شستن سفید شد ، دلیل که توبه نصوح کند . اگربه خلاف این بیند ، دلیل که پیوسته درمعصیت است . جابرمغربی گوید : دیدن گازرد به خواب ، دلیل بر مردی بود که بر دست او خیرات و احسان رود و ثواب یابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گازر به خواب ، دلیل است که از غم برهد و از معصیت توبه کند ، خاصه جامه را پاک شوید .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب ترس
تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون تعبیر خواب ترس:  اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل […]

مچ پا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است که همسرتان به شما اهانت می کند . ۲ـ اگر زنی در خواب از دیدن […]

روده

اگر بیند که روده فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد ، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وی شرف و […]

صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید : صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments