گاز گرفتن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت ، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد . اگربیند خری او را گاز گرفت ، دلیل که کارش از بحث تجلل است . اگر دید گاوی او را گاز گرفت ، دلیل که او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب ، دلیل دشمنی است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است . اول : مضرت . دوم : خصومت . سوم : نقصان مال وجاه .
لوک اویتنهاو می گوید :
گاز گرفتن : کار احمقانه
گاز زدن در یک چیز خوراکی : زیان
گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی : تلاشهای بیهوده

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

جرز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است برای ایجاد و تشکیل ، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم […]

احضار ارواح

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانة آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر […]

قلیان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ کامی است . چنانچه در خواب ببینید که قلیان می کشید و اهل کشیدن […]

گوارش

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوارش درخواب ، چون شیرین است ، دلیل منفعت است و تلخ وترش ، دلیل غم و اندوه است و هر گوارش که درخاب بوی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments