تعبیر خواب پیشنهادی

کنسرت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در کنسرتی عالی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که دوره ای از زندگی شما با شعف و شادمانی سپری خواهد […]

بی حرمتی

هانس کورت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که دیگران به شما توهین می‌کنند ، به این معنا است که موضوعی شما را ناراحت می‌کند . اگر دختری در خواب […]

ظلمات

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که در ظلمات بود ، ناگاه به روشنی آمد ، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود . ابراهیم کرمانی گوید […]

آب مقدس

لوک اویتنهاو می گوید : آب تقدیس شده : همراه خوب داشتن به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments