گاو چشم

نوعی گیاه
محمدبن سیرین گوید : دیدن آن به خواب ، دلیل بر کنیزک است . جابرمغربی گوید : اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند ، دلیل که او را فرزندی آید اگر بی وقت بیند تاویلش بد است . اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید ، دلیل که غمگین شود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید : صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر […]

تعبیر خواب آلوچه
تعبیرخواب آلوچه

تعبیرخواب آلوچه از یوسف نبی تعبیرخواب آلوچه و  آلو ومیوه هائی دیگر اشاره به خوشدلی دارد.   تعبیرخواب آلوچه از ابن سیرین اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به […]

کرام الکاتبین

بدان که کرام الکاتبین فرشتگانند که بر مردمان مکلفند و کردار نیک وبد مردمان بنویسند ابن سیرین گوید : اگر یکی از کرام الکاتبین را در خواب بیند دلیل که […]

قابله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد . به […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments