تعبیر خواب گدا

تعبیرخواب گدا

تعبیرخواب ابن سیرین گدا

اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند ، دلیل خیر وبرکت است.

اگر دید از مرم چیزی میخواست و نمی دادند ، دلیل که کارهای وی بسته شود .

 

تعبیرخواب گدا حضرت امام جعفر صادق

دیدن گدائی بر چهار وجه است . اول : خیر و برکت . دوم : منفعت . سوم : معیشت . چهارم : عز وجاه .پ

تعبیرخواب گدا منوچهر مطیعی تهرانی: گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند . اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید . اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود . اگر دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری نمی کنند .

تعبیرخواب گدا لوک اویتنهاو

گدا : شکست و مشکلات
چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد
گدا بودن : هدیه خواهید گرفت

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد جابر مغربی گوید : آب ایستاده به تاویلش ضعیف تر از آب روان بود

بچه شیر خوار

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی بچه‌ی شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید . اگر خواب ببینید که بچه‌ای تازه متولد شده ، به این معنا است که […]

جن

بدان که معبران را در این خلاف است وبعضی گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بخت است و کامروائی در آن کار که بود . ابوهریره گوید : […]

غلغلک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید کسی شما را غلغلک می دهد ، نشانة آن است که با نگرانیهایی قابل توجه رو در رو خواهید شد . ۲ـ […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of