تعبیر خواب گدا

تعبیرخواب گدا

تعبیرخواب ابن سیرین گدا

اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند ، دلیل خیر وبرکت است.

اگر دید از مرم چیزی میخواست و نمی دادند ، دلیل که کارهای وی بسته شود .

 

تعبیرخواب گدا حضرت امام جعفر صادق

دیدن گدائی بر چهار وجه است . اول : خیر و برکت . دوم : منفعت . سوم : معیشت . چهارم : عز وجاه .پ

تعبیرخواب گدا منوچهر مطیعی تهرانی: گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند . اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید . اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود . اگر دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری نمی کنند .

تعبیرخواب گدا لوک اویتنهاو

گدا : شکست و مشکلات
چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد
گدا بودن : هدیه خواهید گرفت

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت بلیل

دلیل کند بر مردی شریف و لطیف زبان که کار مردم به دست او گشاده شود و بعضی گویند دلیل بر مردی نحاس بود .

پر

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی […]

روغن بادام

یوسف نبی علیه السلام گوید : روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

[گفتار متکلمین و حکما در باره رؤیا]

چون رؤیا و درست و نادرست بودنش مورد اختلاف است باکی نیست که برخی گفته‌های متکلّمین و حکماء را در باره آن یاد کنیم و آنچه از اخبار أئمه بر […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of