تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

ابن سیرین می گوید

دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است . اگر دید گربه درخانه او آمد ، دلیل که دزدی در آنجا رود . اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد ، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد . اگر بیند گربه را بکشت ، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند ، دلیل که مال دزدی بستاند . اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید ، دلیل که شش روز بیمار شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گربه بر پنج وجه است .
اول : دزد .
دوم : عمار ( سخن چین ) .
سوم : بیماری .
چهارم : زنی مشفقه ( زنی دلسوز و مهربان ) .
پنجم : جنگ و خصومت کردن ( جنگ و دشمنی ) .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد . گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد . صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند . حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت . پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد . نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است . اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد . اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند . اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود . اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند . اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد .

دیدن گربه

تعبیر خواب گربه از نظر روانشناسی

گربه در خواب می‌تواند به تمایلات شما برای شاد بودن و شاد زیستن اشاره داشته باشد.  تمام حیواناتی که در خواب می بینیم سمبل قسمتی از غرایز و امیال اولیه‌ی ما هستند که باید به شناخت و کنترل آن‌ها بپردازیم. زمانی که گربه در رویا به سمت شما حمله ور می‌شود یا به شکلی استرس زا ظاهر می‌شود، نشان دهنده‌ی بخشی از غرایز شماست که نسبت به آن‌ها شناخت کافی نداشته با تمایلی برای رو به رو شدن با آن‌ها در زندگی واقعی ندارید. این رویا به شما یاد آور می‌شود که منشا ترس، می‌تواند عدم شناخت باشد. زمانی که ترس‌های خود را بشناسید، می‌توانید راه برخورد با آن‌ها را نیز پیدا کنید.

تعبیر خواب گربه سیاه و وحشی

گربه سیاه به ویژه برای افراد خرافاتی معمولا نماد چیزی ناخوشایند است. گربه سیاه اغلب با سحر و جادوی سیاه در ارتباط است و نشان دهنده این است که فرد خواب بیننده در زندگی خود نمی تواند استقلال و رهایی کافی داشته باشد. گربه سیاه به هیچ وجه تفاوتی با سایر گربه ها ندارد اما از آنجایی که از زمان های دور تحت تاثیر خرافه و باورهای غلط قرار گرفته است، برخی افراد آن را نمادی شوم و نحس در خواب می دانند.

دیدن گربه سیاه در خواب نشان دهنده ترس و واهمه شما در پیروی از شهود و ندای درونی تان در زندگی واقعی است. تعبیر این خواب آن است که شما باید بیشتر از همیشه به خودتان متکی بوده، خود را از دیگران بی نیاز کنید و خودتان را بیشتر باور داشته باشید. پس اگر گربه سیاهی را در خواب دیدید، نگران نباشید و سعی کنید تا در موقعیت های خاص زندگی بیشتر به ندای درونی خودتان و کمتر به حرف دیگران گوش فرا دهید.

تعبیر خواب گربه سیاه

لوک اویتنهاو می گوید:

چنگ خوردن از گربه : مانع
گربه سیاه : بدبختی
نوازش کردن آن : ناسپاسی
گربه ای که میو میو میکند : یک دعوی طولانی
پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
دیدن گربه : دوست نا دوست
گربه وحشی : دوست خطرناک
زدن یک گربه : خیانت
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن کشتن گربه درویش گردد
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانة بدبختی است .
۲ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .
۳ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .
۴ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانة مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربة لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانة آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .
۵ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستی ریاکار است .
۶ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .
۷ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانة آن است که دیگران به او خیانت می کنند .
۸ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانةزیان مالی است .
۹ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانة آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .
۱۰ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و کشمش است .

 

 

تعبیر خواب بچه گربه

۱ـ اگر زنی در خواب ببیند بچه گربه ای زیبا ببیند ، نشانه آن است که به دام فریب ماهرانه ای کشیده می شود.
اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد.
اما اگر در خواب بچه گربه ای کثیف و لاغر ببیند ، علامت آن است که قربانی بی احتیاطی های خود خواهد شد.
۲ـ دیدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجار آور و زیان مالی دارد .
۳ـ اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می کشید ، علامت آن است که بر نگرانی ها و ناراحتی های زندگی غلبه خواهید کرد .
۴ـ اگر خواب ببینید مار ، بچه گربه ای را می کشد ، نشانه آن است که دشمنان سعی می کینند به شما آسیت بزنند . اما به خودشان آسیب می رسانند.

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

 

تعبیر خواب گربه مرده

حضرت امام صادق: چنان چه شخصی خواب دیده باشید گربه ای که به هر دلیل مرده است درون خانه شان است به چند علامت مختلف است اولی ، مردی که از صفات اخلاقی خوبی برخوردار نیست و ممکن است زیانی سنگین به شما وارد سازد و یا برایتان غم و اندوه به بار بیاورد ، دومی ، بیماری های مختلفی است که ممکن است دامان یکی از اعضای خانواده را بگیرد که به سبب آن تمامی اهل منزل پریشان و اندوهگین می شوند ، سومی ، دشمنی کردن و یا کینه توزی بین اقوام و خویشان است . همچنین شیخ طوسی گفته اند : قهر های طولانی مدت و جر و بحث کردن بین زن و شوهر و یا دختر و پسری که به یکدیگر علاقمند هستند از دیگر معانی این رویاست .

تعبیر خواب پیشنهادی

باد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است . علامه مجلسی ( ره ) گوید : اگر دیدید بر باد […]

سلطان

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سلطان در سرائی یا در مسجدی یادر دهی شد ، دلیل کند که رنجی و مصیبتی به اهل آن مقام رسد . اگر بیند […]

برس

هانس کورت می‌گوید : مشاهده‌ی برس در خوای ، دلالت بر بدشانسی و بدبیاری دارد . اگر در خواب برس لباس دیدید ، یعنی کارهای مشکل پیش رو دارید . […]

خصومت

بدانکه خصومت کردن درخواب بر چند وجه است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد ، تاویلش به خلاف این است […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments