گردباد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع حادثه و آفت نیز بی خبریم . چنان چه در خواب ببینید گردبادی بر خاسته حادثه ای نا خوشایند اتفاق می افتد ولی ارتباط حادثه با بیننده خواب متناسب با دوری و نزدیکی گردباد است . اگر گرد باد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهمیت است و چنان چه نزدیک باشد حادثه و آفت و بلا از اهمیت بیشتری برخوردار است . اگر بیننده خواب ببیند که در مرکز گرد باد قرار گرفته بی تردید خطر مرگ او را تهدید می کند و بهتر است او طی روزهای آینده مراقب خویش باشد . اگر بیننده خواب ببیند که گرد باد او را از زمین بلند کرده و به آسمان برده بی آن که بتواند به زمین باز گردد خواب خوبی نیست و پایان زندگی بیننده خواب نزدیک است ولی اگر گردباد او را از زمین بلند کند و ببرد و هم چنان در نزدیکی زمین نگه دارد خطر مرگ در میان نیست . رفتن بدون بازگشت همیشه در خواب ها مرگ تعبیر می شود حتی پرواز بدون برگشت در خواب مساوی با مرگ بیننده خواب است . روی هم رفته دیدن گردباد در خواب خوب نیست بخصوص اگر سیاه باشد .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید میان تندبادی قرار گرفته اید ، علامت آن است که برای ثروتمند شدن نقشه هایی خواهید کشید اما تمام طرحها و نقشه هایتان با شکست روبرو خواهد شد .
۲ـ دیدن گردباد در خواب ، علامت آن است که مدتی طولانی با مصیبتی کشمکش خواهید داشت . دوستان در کمال خونسردی و بی تفاوتی با شما رفتار خواهند کرد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

جام

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که آب به جام برداشت ، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود . اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا […]

گل کلم

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید گل کلم می خورید ، نشانة آن است که بخاطر کوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت . ۲ـ دیدن […]

بیمارستان

لوک اویتنهاو می گوید : بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت دردرون بیمارستان بودن : خبرهای غمگین مریضخانه : غصه آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید […]

دوشاب

محمدبن سیرین گوید : دوشاب در خواب مال و منفعت است ، لکن نه بسیار . اگر بیند دوشاب می خورد ، دلیل که بر قدر آن او را مال […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments