گردن

حضرت دانیال گوید :
دیدن گردن به خواب ، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد ، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن . اگر گردن خود را ضعیف دید ، تاویلش به خلاف این است . اگر دید ماری در گردن او حلقه شده بود ، دلیل که زکوة مال نداده باشد .
محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب به گردن خود گرانی دید ، دلیل که بیمار شود . اگر دید باری در گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار نیم دید ، دلیل بر درستی دین است و عمر دراز .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر گردن خود را سیاه دید ، دلیل که امانت را خیانت کند . اگر در خواب گردن خود را کوتاه دید ، دلیل که امانت بگذارد .
جابرمغربی گوید :
اگر دید بر گردن موی داشت ، دلیل که وام دار شود . اگر گردن خود را شکسته دید ، دلیل که به مراد برسد و در دینش خلل افتد . اگر گردن خود را کج بیند ، دلیل که امانت را خیانت کند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گردن بر پنج وجه است .
اول : امانت .
دوم : توانائی .
سوم : خیانت .
چهارم : وام ( رام شدن ) .
پنجم : بیماری .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـاگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانة آن است که ناراحتیهای موجود ، بر کار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت .
۲ـ اگر در خواب از گردن کسی تعریف کنید ، نشانة آن است که عشق به مادیات باعث شکستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد .
۳ـ اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است ، نشانة آن است که اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

لنگر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ خواب لنگر برای دریانوردان نشانة آن است که مسافرتی خوش بر آبهای آرام خواهند داشت . ۲ـ اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، علامت جدایی […]

قمار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بیننده خواب اگر اهل قمار بازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه او محسوب می شود […]

برده

لوک اویتنهاو می گوید : برده : فقر لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که برده هستید ، یعنی در انجام کارهایتان موفق می‌شوید . دیدن برده در […]

فرشته

تأویل دیدن فرشتگان بدان که خلایق روحانی ونورانی اند پس تأویل فرشته از دو وجه است یکی پادشاهی بود کامکار با دین ودیانت دومی کسی پرهیزکار لطیف و زاهد وخوش […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x