گرد

محمدبن سیرین گوید :
اگر در خواب بیند گرد یه چیزی نشسته بود که ملک او بود ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر دید میان آسمان و زمین گرد گرفته بود ، دلیل بر کاری پوشیده است در آن موضع و مردم آنجا بدانند که چگونه از عهده کار بیرون آیند . اگر بیند روی او پرده گرد بود ، دلیل که او را عقوبتی رسد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گرد به خواب بر سه وجه است .
اول : مال .
دوم : بلا .
سوم : عقوبت وکیفر .

تعبیر خواب پیشنهادی

جوزبویا

محمدبن سیرین گوید : دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت . اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد ، دلیل که علم […]

باغ

حضرت دانیال گوید : دیدن باغ به خواب زن بود . اگر بیند باغ را آب می داد ، دلیل که با زن خویش مجامعت کند . اگر بیند که […]

تعبیر خواب آفریقا
تعبیر خواب آفریقا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب افریقا : منفعت مالی افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید : دارایی شما ازیاد پیدا می کند . به تنهایی به افریقا سفر […]

تره دوغ

محمدبن سیرین گوید : خوردن تره دوغ به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments