گرد

محمدبن سیرین گوید :
اگر در خواب بیند گرد یه چیزی نشسته بود که ملک او بود ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر دید میان آسمان و زمین گرد گرفته بود ، دلیل بر کاری پوشیده است در آن موضع و مردم آنجا بدانند که چگونه از عهده کار بیرون آیند . اگر بیند روی او پرده گرد بود ، دلیل که او را عقوبتی رسد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گرد به خواب بر سه وجه است .
اول : مال .
دوم : بلا .
سوم : عقوبت وکیفر .

تعبیر خواب پیشنهادی

عطا دادن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند عطا به وی داد ، باید دید که آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود یا مجهول ، یا زن جوان […]

پزشک

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پزشک در خواب ، بیانگر آن است که سلامتی شما در خطر است . اگر در خواب ببینید که پزشک شده‌اید ، به این معنی […]

بع بع

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : صدای بع بع یک بره را می شنوید : خوشبختی در کارها صدای بع بع تعدادی بره را می شنوید : خوشبختی در خانواده […]

قربانی کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دید که اشتری یاگوسفندی قربانی نمود ، بیننده اگر بنده است ، آزاد شد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x