تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ

دیدن گرگ در خواب نشانه ای از ترس های ناشناخته است.

تعبیر خواب گرگ تفسیرهای متفاوتی دارد. به عنوان مثال تعبیر خواب فرار از گرگ با تعبیر خواب حمله گرگ به انسان متفاوت است. رنگ گرگ در خواب هم در تعبیر آن تاثیرگذار است.

یونگ پروفسور نامی سوییسی در تعبیر خواب گرگ می گوید:

دیدن گرگ در خواب اشاره به نجات و زیبایی و تنهایی و رمز و راز و غرور و اعتماد به نفس دارد.
دیدن گرگ سفید در خواب نشانه پیروزی و شجاعت است.
دیدن گرگ سیاه در خواب نشانه سایه شما است و اشاره به ویژگی هایی از گرگ دارد که شما از تایید و ایجاد این ویژگی ها در خودتان سرباز می زنید.
تعبیر خواب کشتن گرگ نشانه خیانت است.
اگر فردی در خواب ببیند که گرگی او را تعقیب می کند نشانه این است که خواب بیننده مشتاق نیست با مسئله ای که به صورت منفی روی زندگی او اثر دارد روبرو شود و از آن فرار می کند.
تعبیر خواب شنیدن زوزه گرگ نشانه درخواست کمک از فردی در زندگی بیداری خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که گرگ شده است نشانه این است که تمایل دارد اطرافیانش او را تنها بگذارند و به احتمال زیاد خواب بیننده وارد دوره سختی از زندگی اش می شود که می خواهد روی پای خودش بایستد.

 

ابن سیرین گوید:

اگر  شخصی بیند گرگ او را درید ، به این معنی است که همسرش را طلاق می دهد . اگر بیند گرگ را کشت و گوشت او را خورد ،  به او ارث می رسد.

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مردن یا مرده

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گرگ بر سه وجه است .
اول : زن .
دوم : کنیزک .
سوم : خادم .

لوک اویتنهاو در تعبیر خواب گرگ می گوید:

گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد
گرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

تعبیر خواب گرگ سیاه

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .
۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .
۳ـ شنیدن زوزه گرگ در خواب ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب نوزاد
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

وطن

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که به وطن خود باز می‌گردید ، به این معنا است که روزهای خوشی در انتظار شما است . ترک کردن […]

پسر

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پسر خودتان در خواب ، نشانه‌ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر پسر خود را به خواب […]

جسد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است . اگر خواب گنگ و مبهم باشد و […]

غش کردن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید غش می کنید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردی که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments