تعبیر خواب پیشنهادی

تیمارستان

لوک اویتنهاو می گوید : تیمارستان : غمی بزرگ هانس کورت می‌گوید : مشاهده‌ی تیمارستان در خواب ، نشان‌دهنده‌ی بروز بیماری و مشکلات است . آنلی بیتون می‌گوید : دیدن […]

یادداشت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می کنید ، علامت آن است که درگیر کار بیهوده ای خواهید شد که تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان […]

تعبیر خواب پنیر
تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر ابن سیرین تعبیر خواب پنیر اگر که خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر ، مال بسیار است ، که […]

شمار کردن

اگر درخواب بیند با کسی شمار می کرد ، دلیل که در سختی افتد . جابرمغربی گوید : هر شمار که آن آسان بود ، محنت آن کمتر بود . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments