گلیم

محمدبن سیرین گوید :
دیدن گلیم در خواب ، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر درخواب بیند که گلیمی یافت ، دلیل است زنی توانگر بخواهد . اگر این خواب را زنی بیند ، شوهر کند .
جابرمغربی گوید :
اگر در خواب گلیمی سبز بیند ، دلیل است بر زنی مستوره ، اگر گلیمی سرخ بیند ، دلیل که آن زن معاشر است . اگر گلیم زرد بیند ، دلیل است آن زن بیمارگونه بود . اگر سیاه بیند ، دلیل که آن زن عالمه است . اگر گلیم ضایع بیند ، دلیل است از زن جدا شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گلیم در خواب بر پنج وجه است .
اول : رئیس .
دوم : مهتری ( سروری ) .
سوم : زنی توانگر ( زنی ثروتمند ) .
چهارم : کنیزک .
پنجم : منفعت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب کفتار
تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار ابن سیرین دیدن کفتار درخواب ، دلیل بر زنی زشت و پلید بود . اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود ، دلیل که زنی […]

زد و خورد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با کسی زدو خورد می کنید ، نشانة آن است که با دوستان گرفتار مشکلی اجتماعی خواهید شد . که یا ناچار […]

اقیانوس

لوک اویتنهاو می گوید : اقیانوس : سفری بزرگ آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب ، برای ملوانان نشانة سفرهایی سود آور و دلپذیر است . […]

خواب میمون
تعبیر خواب میمون

تعبیر خواب میمون ابن سیرین تعبیر خواب میمون، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است . اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments