گوریل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که در بیداری از قدرت های اطراف خویش داریم . وحشتی که ما از اشیا و اشخاص اطراف خود داریم یا ضعفی که در مقابل دیگران احساس می کنیم در خواب ما به شکل حیوانات خطرناک نقش می گیرد از جمله گوریل . پس اگر در خواب گوریل ببینید باید در بیداری علت آن را جستجو کنید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

رضوان

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی رضوان را در خواب بیند ، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختی برهد . اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده […]

تلکس و تلگرام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تلکس و تلگرام در خواب های ما خبر آشنایی و دوستی است . اگر گمشده یا مسافری دارید که از او بی خبر هستید از […]

آرشه ویولون
تعبیر خواب آرشه ویلون

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آرشه ویلون : اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد . به این مطلب رای دهید

حیض

محمدبن سیرین گوید : حیض ، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال . اگر مردی بیند که حائض شد ، دلیل که به قدر آن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments