Earrings

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره چیست؟

اگر ببیند به هر دو گوش گوشواره داشت ، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد . اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود ، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

 

تعبیر خواب گوشواره ابراهیم کرمانی

اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم ، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند .

 

تعبیر خواب گوشواره امام جعفر صادق

دیدن گوشواره در خواب ، چهاروجه است . اول : فزونی جمال . دوم : آموختن علم . سوم : جاه و بزرگی . چهارم : غم و اندوه .

تعبیر گوشواره منوچهر مطیعی تهرانی

گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست . پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است . اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت . اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند . اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند و او را طلاق می دهد . اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود . اگر در خواب بیند گوشواره گران بهائی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می شود . زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلائی آن دختر است.

 

تعبیر خواب گوشواره آنلی بیتون

۱ـ دیدن گوشواره در خواب ، نشانة آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد .
۲ـ دیدن گوشوارة شکسته در خواب ، نشانة بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب چاقو

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت گردو

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است .

فرعون

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مقام نمود ، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود […]

طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طناب در خواب کاری است که می کنید ، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد […]

ته دیگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ته دیگ ابتلا و غم پایان کارها است . اگر کار مهمی در دست انجام داشته باشید و به خواب ببینید که ظرفی پر از […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of