تعبیر خواب پیشنهادی

تاکستان

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن درخت مو در خواب ، بیانگر سعادت و خوشبختی است . دیدن باغ انگور در خواب ، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است . اگر […]

درخت چنار

دلیل کند بر مردی مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد .

تعبیر خواب کرم
تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با […]

مقل

اگر کسی دید مقل از درخت باز می کرد ، دلیل که کاری بی منفعت کند . اگر دید مقل خورد ، دلیل زیان بود .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of