تعبیر خواب پیشنهادی

جوهر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب […]

مسواک

اگر دید مسواک می کرد ، دلیل که مال خود را به چیزی صرف کند . جابرمغربی گوید : اگر دندانهای خود را مسواک کرد ، دلیل که با همه […]

زراعت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا […]

سرما خوردگی

حضرت دانیال گوید : آب بینی ، دلیل بر فرزند کند . اگر بیند آب از بینی او همی آمد ، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments