گیاه

محمدبن سیرین گوید :
دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزی فراخ . اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد ، دلیل است در راه دین ثابت بود . اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود ، دلیل که نعمت بر وی زیاده شود . اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد ، دلیل که از سفر مال حاصل نماید . اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت ، دلیل است مال خود به کار خیر صرف نماید . اگر بیند گیاه می خورد ، دلیل که بیمار شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گیاه درخواب ، بر پنج وجه است .
اول : دین .
دوم : مال .
سوم : فرزند .
چهارم : ولایت و فرمانروایی .
پنجم : نیکوئی حال ( خوبی وضع و حال ) .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن گیاهان در خواب ، نشانة آن است که در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می آید .
۲ـ دیدن گیاهان سمی در خواب ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید .
۳ـ دیدن گیاهان دارویی در خواب ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود .

تعبیر خواب پیشنهادی

دباغی

محمدبن سیرین گوید : دباغی کردن در خواب ، گذاشتن شغل مردمان بود . اگر کسی به خواب بیند که دباغی می کرد . دلیل که شغل مردمان به صلاح […]

گوریل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که […]

نبات جلاب

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است . اول : سخن خوش . دوم : بوسه دادن ، سوم : مال . چهارم : فرزند . پنجم : دوست […]

تعبیر خواب مارمولک
تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments