گیلاس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد . گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست . چنانچه کال باشد بهتر است .
لوک اویتنهاو می گوید :
گیلاس
خوردن آن : دعوا
چیدن آن : شادی
درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی
کیک گیلاس : سوء تفاهم
مولف گوید :
اگر در خواب گیلاس سرخ وگیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند ، دلیل بر مال و خواسته بود و گیلاسی که به زردی می زند ، دلیل بیماری است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است که بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت کسب خواهید کرد .
۲ـ خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .
۳ـ دیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است .

تعبیر خواب پیشنهادی

برادری

اچ میلر می‌گوید : اگر در خواب ببینید با کسی پیمان دوستی می‌بندید ، نشانه‌ی آن است با فردی آشنا می‌شوید که یکی از دوستان عزیز و باوفای شما می‌شود […]

دستکش

بدان که دستکش در خواب مردان بهتر از زنان است . محمدبن سیرین گوید : اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و از آهن است ، دلیل که او […]

صابون

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست ، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند . اگر بیند که صابون خورد […]

ازدیاد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ازدیاد : موفقیت برای نقشه هایتان ازدیاد پول : کارهایتان به ناکامی بر میخورند و پولتان را هدر میدهید . ازدیاد املاک : […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of