گیلاس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد . گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست . چنانچه کال باشد بهتر است .
لوک اویتنهاو می گوید :
گیلاس
خوردن آن : دعوا
چیدن آن : شادی
درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی
کیک گیلاس : سوء تفاهم
مولف گوید :
اگر در خواب گیلاس سرخ وگیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند ، دلیل بر مال و خواسته بود و گیلاسی که به زردی می زند ، دلیل بیماری است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است که بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت کسب خواهید کرد .
۲ـ خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .
۳ـ دیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است .

تعبیر خواب پیشنهادی

جرثقیل

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن جرثقیل در خواب ، نشانة آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد .

دستمال سفره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دستمال سفره در خواب ، علامت آن است که در خوشگذرانیهای دسته جمعی حضور فعالانه ای خواهید داشت . ۲ـ اگر زنی در خواب […]

شیر خشت

دیدن شیرخشت ، دلیل بر روزی حلال است . اگر بیند که در صحرا شیرخشت جمع می کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند . اگر بیند شیرخشت […]

خاکستر

محمدبن سیرین گوید : خاکستر ، مال باطل است از قبل سلطان ، که بر کسی باقی بماند . اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد ، دلیل که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x