گیلاس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد . گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست . چنانچه کال باشد بهتر است .
لوک اویتنهاو می گوید :
گیلاس
خوردن آن : دعوا
چیدن آن : شادی
درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی
کیک گیلاس : سوء تفاهم
مولف گوید :
اگر در خواب گیلاس سرخ وگیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند ، دلیل بر مال و خواسته بود و گیلاسی که به زردی می زند ، دلیل بیماری است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است که بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت کسب خواهید کرد .
۲ـ خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .
۳ـ دیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

عماری

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در عماری نشسته بود و آن عماری را بر اسب یا اشتر بسته بودند و میرفت ، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد […]

چراغ

ابراهیم کرمانی گوید : چراغ در خواب ، خادم خانه است و معبران گویند : کدبانوی خانه است . اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است […]

کوز

محمدبن سیرین گوید : دیدن کوز ، دلیل مال است که به رنج حاصل شود . اگر دید با کوز بازی می کرد ، دلیل که با کسی خصومت کند […]

خامه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود . قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments