تعبیر خواب پیشنهادی

تلفن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تلفن دیدار دوستان و عزیزان است . این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید . اگر در خواب ببینید […]

کوال

محمدبن سیرین گوید : دیدن کوال درخواب ، دلیل بر مرد عالم است و بدین قول دلیل آورند . علی علیه السلام فرمود : اگر کسی درخواب بیند کوال نو […]

طاعون

دیدن طاعون درخواب ، دلیل جنگ و کارزار است . محمدبن سیرین گوید : دلیل فتنه وبلا است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم […]

موسیقی

لوک اویتنهاو می گوید : موسیقی : خبرهای خوب و شاد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـاگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد ، نشانة آن است که در زندگی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments