مطالب مربوط به : تعبیر خواب ابن سیرین

Sample image

تعبیر خواب آشپزی

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

دیدن آشپزی  و پختن در خواب برای زنان علامت نداشتن پشت و پناه و اینکه باید توجه زیادی به فرزندان خود بکنند آشپز در خواب نماد نیمه فعال و عملکرد طبیعت ماست. اگر کسی در خواب ببیند در آشپز خانه مشغول آشپزی می باشد. نشانه ی آن است باید مراقب اطرافیانتان باشید لوک اویتنهاو می […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب انگشتر

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

یوسف پیامبر علیه السلام می گوید: دیدن حلقه انگشتری فرزند بود دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق حضرت دانیال گوید: چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد . اگر بیند انگشتری کسی به وی داد […]

مشاهده