مطالب مربوط به : تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 24 ژوئن, 2019

تعبیر خواب بینی از حضرت دانیال بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است […]

مشاهده
تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب آب بینی

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه 13 فوریه, 2019

بسیاری از معبرین تعبیر خواب آب بینی را مرتبط با فرزند شخص خواب بیننده می دانند. تعبیر خواب بینی ابن سیرین – اگر بیند که آب بینی بر زن خویش […]

مشاهده