مطالب مربوط به : تعبیر خواب دست

Sample image

تعبیر خواب دست

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

تعبیر خواب دست ابراهیم کرمانی تعبیر خواب دست اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد ، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود ، خاصه که کارزار به دست چپ کند . اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است ، دلیل که همتش […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب دست دادن

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

تعبیر خواب دست دادن لوک اویتنهاو دست دادن با کسی : آشنایی با فردی جدید   تعبیر خواب دست آنلی بیتون ۱ـ اگر دختری در خواب ببیند با بزرگی دست می دهد ، علامت آن است که در جمع افرادی برجسته حضور خواهد یافت . اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده از […]

مشاهده