مطالب مربوط به : تعبیر خواب سوره ناس

Sample image

تعبیر خواب سوره ناس

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

دیدن سوره و آیه های قرآن بسته به نوع آیه تعابیر متفاوتی دارد. از این نظر تعبیر سوره الناس به طور کلی خوب و نیکو است. ابن سیرین: اگر بیند سوره ناس می خواند ، دلیل که او را خدای تعالی از خشم بدان نگاهدارد . اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می گفت […]

مشاهده