مطالب مربوط به : تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه 19 می, 2019

تعبیرخواب مار ابن سیرین دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود . اگر مار را در خانه بیند ، دلیل دشمنی خانگی بود . اگر در صحرا بیند […]

مشاهده