مطالب مربوط به : تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

چیزی گرفتن از مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه ۳۱ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن ازحضرت دانیال اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد. اگر کسی در خواب ببینید […]

مشاهده
مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

منتشر شده در تاریخ : سه شنبه ۲۱ خرداد, ۱۳۹۸

تعبیر خواب حضرت دانیال اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد. تعبیر خواب مطیعی تهرانی اگر مرده در لباس کهنه […]

مشاهده