مطالب مربوط به : تعبیر خواب

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه 1 سپتامبر, 2019

تعبیر خواب میوه حضرت دانیال هر میوه در باغ ، اگر به وقت خورد ، دلیل که به قدر آن مال جمع کند . اگر بی وقت میوه خورد ، […]

مشاهده
تعبیر خواب انگشتری

تعبیر خواب انگشتر

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه 14 آگوست, 2019

تعبیر خواب انگشتر یوسف پیامبر علیه السلام دیدن حلقه انگشتری فرزند بود دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق حضرت […]

مشاهده
50 تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

۵۰ تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 29 جولای, 2019

تعبیر خواب و فهمیدن معنی واقعی خواب هایی که می‌بینیم از گذشته تا امروز همیشه مورد علاقه افراد زیادی بوده است و خیلی از بزرگان نیز به تعبیر و تفسیر […]

مشاهده
تعبیر خواب حمام

تعبیر خواب حمام

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه 24 جولای, 2019

تعبیر خواب حمام علامه مجلسی و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه   تعبیر خواب حمام  لوک اویتنهاو درون […]

مشاهده
تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه 17 جولای, 2019

تعبیر خواب تاریکی ابن سیرین تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بر قدر آن ضلالت […]

مشاهده
تعبیر خواب موتور سیکلت

تعبیر خواب موتور

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه 7 جولای, 2019

از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است. پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببیند با حوادث […]

مشاهده
تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب قفس

منتشر شده در تاریخ : شنبه 6 جولای, 2019

تعبیر خواب قفس ابن سیرین تعبیر خواب قفس، دلیل که در جای تنگ گرفتار گردد . معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست ، دلیل است از […]

مشاهده
تعبیر خواب شیشه

تعبیر خواب شیشه

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه 3 جولای, 2019

تعبیر خواب شیشه از ابن سیرین تعبیر خواب شیشه به معنی زن باشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه […]

مشاهده
تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

منتشر شده در تاریخ : سه‌شنبه 2 جولای, 2019

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون تعبیر خواب ترس:  اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل […]

مشاهده
تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 1 جولای, 2019

تعبیر خواب باران حضرت دانیال باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد . و خواب دیدن باران به […]

مشاهده
تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 24 ژوئن, 2019

تعبیر خواب بینی از حضرت دانیال بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است […]

مشاهده
تعبیر خواب

تعبیر خواب گوسفند

منتشر شده در تاریخ : شنبه 22 ژوئن, 2019

تعبیر خواب گوسفند ابن سیرین دیدن گوسفند درخواب ، دلیل غنیمت است . اگر بیند که گوسفند می چرانید ، دلیل که بر قومی مهتری یابد . اگر دید که […]

مشاهده