مطالب مربوط به : تعبیر خواب

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه ۱۰ شهریور, ۱۳۹۸

تعبیر خواب میوه حضرت دانیال هر میوه در باغ ، اگر به وقت خورد ، دلیل که به قدر آن مال جمع کند . اگر بی وقت میوه خورد ، […]

مشاهده
تعبیر خواب انگشتری

تعبیر خواب انگشتر

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۳ مرداد, ۱۳۹۸

تعبیر خواب انگشتر یوسف پیامبر علیه السلام دیدن حلقه انگشتری فرزند بود دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق حضرت […]

مشاهده
50 تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

۵۰ تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه ۷ مرداد, ۱۳۹۸

تعبیر خواب و فهمیدن معنی واقعی خواب هایی که می‌بینیم از گذشته تا امروز همیشه مورد علاقه افراد زیادی بوده است و خیلی از بزرگان نیز به تعبیر و تفسیر […]

مشاهده
تعبیر خواب حمام

تعبیر خواب حمام

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲ مرداد, ۱۳۹۸

تعبیر خواب حمام علامه مجلسی و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه   تعبیر خواب حمام  لوک اویتنهاو درون […]

مشاهده
تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۶ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب تاریکی ابن سیرین تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بر قدر آن ضلالت […]

مشاهده
تعبیر خواب موتور سیکلت

تعبیر خواب موتور

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه ۱۶ تیر, ۱۳۹۸

از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است. پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببیند با حوادث […]

مشاهده
تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب قفس

منتشر شده در تاریخ : شنبه ۱۵ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب قفس ابن سیرین تعبیر خواب قفس، دلیل که در جای تنگ گرفتار گردد . معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست ، دلیل است از […]

مشاهده
تعبیر خواب شیشه

تعبیر خواب شیشه

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۱۲ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب شیشه از ابن سیرین تعبیر خواب شیشه به معنی زن باشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه […]

مشاهده
تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

منتشر شده در تاریخ : سه شنبه ۱۱ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون تعبیر خواب ترس:  اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل […]

مشاهده
تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه ۱۰ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب باران حضرت دانیال باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد . و خواب دیدن باران به […]

مشاهده
تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه ۳ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب بینی از حضرت دانیال بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است […]

مشاهده
تعبیر خواب

تعبیر خواب گوسفند

منتشر شده در تاریخ : شنبه ۱ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب گوسفند ابن سیرین دیدن گوسفند درخواب ، دلیل غنیمت است . اگر بیند که گوسفند می چرانید ، دلیل که بر قومی مهتری یابد . اگر دید که […]

مشاهده