مطالب مربوط به : تعبیر خواب

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۶ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب تاریکی ابن سیرین تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بر قدر آن ضلالت […]

مشاهده
تعبیر خواب موتور سیکلت

تعبیر خواب موتور

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه ۱۶ تیر, ۱۳۹۸

از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است. پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببیند با حوادث […]

مشاهده
تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب قفس

منتشر شده در تاریخ : شنبه ۱۵ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب قفس ابن سیرین تعبیر خواب قفس، دلیل که در جای تنگ گرفتار گردد . معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست ، دلیل است از […]

مشاهده
تعبیر خواب شیشه

تعبیر خواب شیشه

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۱۲ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب شیشه از ابن سیرین تعبیر خواب شیشه به معنی زن باشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه […]

مشاهده
تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس

منتشر شده در تاریخ : سه شنبه ۱۱ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون تعبیر خواب ترس:  اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل […]

مشاهده
تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه ۱۰ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب باران حضرت دانیال باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد . و خواب دیدن باران به […]

مشاهده
تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه ۳ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب بینی از حضرت دانیال بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است […]

مشاهده
تعبیر خواب

تعبیر خواب گوسفند

منتشر شده در تاریخ : شنبه ۱ تیر, ۱۳۹۸

تعبیر خواب گوسفند ابن سیرین دیدن گوسفند درخواب ، دلیل غنیمت است . اگر بیند که گوسفند می چرانید ، دلیل که بر قومی مهتری یابد . اگر دید که […]

مشاهده
تعبیر خواب طلب آب سر قبر

تعبیر خواب طلب آب سر قبر

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸

تعبیر خواب طلب آب سر قبر آب در خواب زلالی و نعمت است اگر  کسی در خواب ببینید که روی سنگ قبری (آشنا و یا غریبه) آب می ریزد دلیل […]

مشاهده
تعبیر خواب بغل کردن

تعبیر خواب بغل کردن

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸

تعبیر خواب بغل کردن کارل یونگ  تعبیر خواب بغل کردن نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب تان نگه می دارید. […]

مشاهده
تعبیر خواب نوشتن

تعبیر خواب نوشتن

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸

تعبیر خواب نوشتن آنلی بیتون تعبیر خواب نوشتن علامت آن است که مرتکب اشتباهی می شوید و نزد دیگران شرمسار می گردید . اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن […]

مشاهده
تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال

منتشر شده در تاریخ : شنبه ۲۵ خرداد, ۱۳۹۸

تعبیر خواب پرتقال منوچهر مطیعی تهرانی دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروایی است . پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می […]

مشاهده