مطالب مربوط به : تعبیر خواب

Sample image

تعبیر خواب مدفوع

منتشر شده در تاریخ : شنبه ۴ خرداد, ۱۳۹۸

بسیاری از معبران تعبیر خواب مدفوع چه مدفوع انسان بالغ و چه مدفوع بچه را  خوب نمی دانند. برخی از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن این گونه خواب‌ها دیدن مدفوع را به پول تفسیر کرده‌اند. پولی که از راه حرام بدست آمده باشد می‌تواند خود را به صورت دیدن مدفوع در خواب نشان دهد. البته […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب بچه

منتشر شده در تاریخ : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۸

لوک اویتنهاو می گوید: فرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش: اوقات مبارک بچه های کوچک: غم و غصه دیدن کودکان بیشمار : فلاکت کودکان زیباروی: شادی و سلامتی کتک زدن یک بچه: بی عدالتی بچه ای که میدود: نیکبختی محمدبن سیرین گوید: اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب آلبوم عکس

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

اچ میلر  در تعبیر خواب آلبوم عکس می‌گوید: دیدن آلبوم عکس در خواب ، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دوستان بسیار صمیمی پیدا خواهید کرد . اگر زن جوانی در خواب مشغول تماشای آلبوم عکس باشد ، نشانه‌ی آن است که به زودی همسر و همدمی را که دلخواه او […]

مشاهده
Sample image

تعبير خواب آبتنی

منتشر شده در تاریخ : شنبه ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۸

تعبير خواب آبتنی از دیدگاه آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب آبتنی در آبی زلال ببینید به  این معنی است كه شادی های بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد. ۲ـ اگرخواب آبتنی و شنا  در آبی گل آلود ببینید ، به این معنی است که ه باید به انتظار تجربه اندوه باری بنشینید. ۳ـ […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب آلو

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸

یوسف نبی در تعبیر خواب آلو گوید: دیدن آلو ومیوه هایی دیگر  در خواب تعلق به خوشدلی دارد ابن سیرین در تعبیر خواب آلو می گوید: اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند ، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد یا زردآلو ، دلیل بیماری است . اگر […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب آتشکده

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

ابن سیرین گوید : آتشکده به خواب ، جایگاه مکروه بود . ابراهیم کرمانی گوید : آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود . اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید ، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد ، لیکن از بدی برهد و […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب آکواریوم

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

لوک اویتنهاو در تعبیر خواب آکواریوم می گوید: آکواریوم : غم وغصه ، بزودی با مشکلاتی مواجه خواهید شد آنلی بیتون می‌گوید : دیدن آکواریوم در خواب ، به معنی ناراحتی و دردسر می‌باشد . اگر ماهی یا جانور خزنده‌ای را که در آکواریوم دیدید ، معنی آن این است که شانس بسیار بزرگی به […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب عنکبوت

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

بسیاری از معبرین دیدن عنکبوت در خواب را دشمنی ضعیف و نادان تعبیر کرده‌اند. با این‌حال تعابیر مثبتی از دیدن عنکبوت در خواب وجود دارد. ابن سیرین: اگر در خواب  ببینید عنکبوت در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می‌آورد. در این حالت […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب آتش نشانی

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آتش‌نشانی در خواب، به معنی این است که شما دچار دردسر بسیار بزرگی می‌شوید. تعبیر دیدن ماشین آتش نشانی ۱ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانه آن است که نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد . ۲ـ دیدن ماشین از کارافتاده آتش نشانی در […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب آلات موسیقی

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

آنلی بیتون می‌گوید: ۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است . ۲ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستان ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند . ۳ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانه آن […]

مشاهده
Sample image

 تعبیر خواب ماهی 

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

ازجمله خواب‌های متداول در میان عموم مردم دیدن خواب ماهی و خوردن و کبابی کردن آن است.  تعبیر خواب ماهی مرده با ماهی زنده بسیار متفاوت است. ازنظر معبران غربی دیدن ماهی در خواب در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، نشانه این است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند به‌زودی شمارا مورد لطف و محبت […]

مشاهده
Sample image

تعبیر خواب آثار باستانی

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

لیلا برایت می‌گوید : اگر آثار باستانی را در خواب ببینید ، بدین معنی است که تا زمان زیادی شادی و خوشحالی برای شما به دست نخواهد آمد . آنلی بیتون مى‏گوید: – دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است كه اخباری به دستتان می‌رسد كه موجب شور و نشاط شما می‌گردد. – […]

مشاهده