تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا از ابن سیرین

تعبیر خواب طلا برای مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود . اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد ، دلیل بود که مالش ضایع گردد ، یا تاوانی بر وی افتد ، یا کسی بر وی خشم گیرد.

 

تعبیر خواب طلا  از ابراهیم کرمانی

اگر کسی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت ، دلیل است که بر زبان مردم افتد . اگر بیند که زر به خروار به خانه برد ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر بیند که زر همی خورد ، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند.

 

تعبیر خواب طلا از نظر جابر مغربی

طلا در خواب مردان تعبیر بد و برای رمان نیکوست. اگر ببیند که طلا و سیم به یک جا جمع بود ، دلیل است که عز و جاه یابد . اگر خ.اب نقره بیند ، دلیل بود که دختری با منزلت را به همسری گیرد ،ولی اندوهگین شود. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد ، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

 

تعبیر خواب طلا از یوسف نبی

هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد.

تعبیر خواب طلا از منوچهر مطیعی

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است . اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند . نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد . نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است . مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد . ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود . اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد . هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است . اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

لوک اویتنهاو در تفسیر خواب طلا می گوید:

طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
یافتن آن : دریافت ارث
جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
پرداختن چیزی با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
آن را آب کردن : آسایش مادی
دزدیدن آن : خبرهای بد
طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
گم کردن : به شما خیانت خواهد شد
طلا هدیه گرفتن : شرمساری
اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند.

تعبیر دیدن طلا از آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشانة آن است که در هر کاری موفق خواهید شد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، نشانة آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .
۳ـ پیدا کردن طلا در خواب ، نشانة آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .
۴ـ اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .
۵ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
۶ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانة آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

به این مطلب رای دهید

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب جوجه
تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه منوچهر مطیعی تهرانی جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد […]

تعطیلات

لوک اویتنهاو می گوید : تعطیلات : خوشبختی به زودی نصیبتان میشود به این مطلب رای دهید

استخدام

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بی کار هستید و برای استخدام به دنبال کار می گردید ، علامت آن است که از روی وجدان کار می کنید […]

ترنگبین

محمد بن سیرین گوید : ترنگبین در خواب ، مال بی منت است . اگر بیند ترنگبین بسیار داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که روزی بسیار یابد ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments