تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

تعبیرخواب مار ابن سیرین

دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود . اگر مار را در خانه بیند ، دلیل دشمنی خانگی بود . اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است . اگر بیند که با مار جنگ کرد ، دلیل است با دشمن خصومت کند . اگر بیند که مار بر وی خیره شد ، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد . اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند . اگر بیند که گوشت مار خورد ، دلیل شاهی است . اگر بیند که مار به دو پاره کرد ، دلیل است که مال دشمن خورد . اگر بیند که ماری مرده ، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

اگر در خواب ببینید که از آلت تناسلی شما مار بیرون می آید یعنی صاحب فرزندی می شوید که دشمن شما خواهد بود. اگر در خواب ببینید که از قسمت پیشانی شما مار بیرون می آید تعبیر چندان خوبی ندارد و شما دچار سختی و رنج خواهید شد.

تعبیرخواب مار ابراهیم کرمانی

نظر ابراهیم کرمانی در رابطه با تعبیر خواب مار سیاه، مار سفید، مار سبز، مار زرد و مار سرخ متفاوت است.  اگر بیند که ماری سفید بگرفت ، دلیل بزرگی بود . اگر بیند که مار از وی بگریخت ، دلیل ضعف دشمن است . اگر ماران سیاه بیند ، دلیل است دشمن بسیار بود . اگر مار را سبز بیند ، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود . اگر زرد بیند ، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود . اگر مار را سرخ بیند ، دلیل است دشمن او معاشر است . اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند ، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

تعبیر خواب مار جابر مغربی

اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد ، دلیل که فرزند دشمن او است . اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید ، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود .

اگر ببینید که مار بزرگ شما را بلعیده است یعنی دشمن شما را به هلاکت می رساند یا اگر ببینید سوار بر مار بزرگ شده اید که رام شما می باشد، یعنی یکی از دشمنان بزرگ فرمانبردار شما خواهد بود.

تعبیر خواب مار حضرت امام جعفر صادق (ع)

دیدن مار در خواب ده وجه است:
اول : دشمن پنهان
دوم : زندگانی
سوم : سلامتی
چهارم : پادشاهی
پنجم : سپه سالاری
ششم : دولت
هفتم : زن
هشتم : مراد
نهم : پسر
دهم : سیلاب ( سیل )

تعبیر خواب مار منوچهر مطیعی تهرانی

 

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

مار ، خطر یا دشمن خانگی است . خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد . برخی نوشته اند ، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید . این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم . گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود . چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است . در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند . چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار . اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید .

تعبیر خواب مار علامه مجلسی ( ره )

علامه مجلسی دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند

تعبیر خواب مار لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید :
مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی
مار چند سر : جذبه
تبدیل به مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد : ناامید بودن نسبت به آینده
نیش خوردن ازمار : از بین رفتن آرامش در خانواده
ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن
مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست
گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
نیش خوردن از افعی : بدبختی

تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار سیاه و معنای دیدن آن در خواب هشداری در رابطه با خطری بالقوه است. معمولا خواب مار سیاه مفهومی منفی داشته و منجر به وقوع ناراحتی در زندگی بیداری می‌گردد.

تعبیر خواب مار یوسف نبی علیه السلام

یوسف پیامبر  علیه السلام می گوید :
دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود
دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند
دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد
دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تعبیر خواب مار ازمعبر غربی

مار درخواب ، نخست نشانگر غریزه جنسی است و ازسوی دیکر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .
اگر در خواب بببند که ماری به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .
اگر ببیند ماری دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکی است .
اگر ببیند که ماری اورا بلعید ، نشانگر عمری است که از خواب بین می گذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است .
اگر ببیند ماری به دور چوبی جنبره زده است ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابی است .
اگر در خواب ماری را در جمنزار ببیند ، نشانگر بی وفایی ، افسوس خوردن و تهمت است .

تعبیر خواب مار اسمعیل بن اشعث

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند ، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند .

 

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .
۲ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
۳ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .
۴ـ کشتن مار در خواب ، نشانة آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .
۵ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
۶ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .
۷ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .
۸ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانة آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
۹ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .
۱۰ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانة آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .
۱۱ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .
۱۲ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانة آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .
۱۳ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانة آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .
۱۴ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانة آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .
۱۵ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانة آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
۱۶ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانة آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .
۱۸ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد.

 

 

تعبیر خواب مار خالد بن علی بن محد العنبری

اگر در خواب مار ببینید یعنی شما دشمنی ثروتمند دارید. اگر ببینید که ماری را کشته اید یعنی بر دشمن خود غلبه می کنید. به گفته ایشان اگر در خواب ببینید که چندین مار وارد خانه شما شده و بدون این که آسیبی به شما برسانند آن جا را ترک کنند ، نشانه این است که دشمنان شما از اقوام و خویشاوندان می باشند.

اگر در خواب دیدید که ماری را به خانه آورده اید یعنی دشمن شما را فریب می دهد، اما اگر ببینید که مار را کشتید یعنی شما بر دشمن خود غلبه می کنید. یکی از دیگر تعبیر های خواب مار از نظر ایشان این است که می تواند به عداوت زن و فرزندان فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد.

 

دیدن خواب مار در حالتهای مختلف:

  • دیدن خواب مار در حالتی که تعداد آن ها زیاد می باشد یعنی مراقب دوستان باشید.
  • دیدن مار ماهی در خواب تعبیر از بهبودی سریع یک بیماری دارد. در صورتی که ببینید مار ماهی در دست گرفته اید یعنی شانس بزرگی در راه است. اما اگر مار ماهی را در حالت مرده ببینید یعنی می توانید از خود دفاع کنید.
  • هم چنین دیدن مار در خواب نشانه مشاجره و خیانت نیز می تواند باشد و این که باید مراقب دشمنان خود باشید. هم چنین اگر خواب ماری را دیدید که در قفس است یعنی شخصی بد در اطراف شما کمین کرده است.

تعبیر خواب خوردن مار توسط مار دیگر

علامه طباطبایی میگوید اگر زن بارداری خواب ببیندماری در حال بلعیدن مارهای دیگر است به این تعبیر است که نوزادی پسر به دنیا خواهد آورد که آینده ای بسیار درخشان و نیکو خواهند داشت و به مرحله ای خواهند رسید که افتخارات بسیار زیادی را برای خانواده ی خویش به ارمغان می آورد

امام صادق ( ع) نیز دیدن این رویا را برای زنان حامله نشانه ی پرورش فرزندانی صالح و پاک که موجب فخر می شوند میدانند ، اگر پسر یا مرد مجردی خواب دید که یک مار در حال خوردن مارهای اطراف خود می باشد به این نشانه است که دیر یا زود معجزه ای عاطفی و یا عاشقانه ی بسیار خواستنی و زیبا در زنگی اش رخ می دهد که امیدواری اش را برای ادامه ی زندگی چندین برابر خواهد کرد ، و اگر زن یا دختر مجرد (تنهایی) این خواب راتجربه کند به این علامت است که تمامی غم ها و غصه هایی که مربوط به دوران گذشته است بتدریج از زندگی اش محو می شود و جای خود را به اتفاقات و تجربیات تازه و بسیار دلپذیر خواهند داد

 

تعبیر خواب مار کاندورن

۱. تعبیر گزیده شدن یا نیش خوردن توسط مار

مارگزیدگی در خواب بیانگر موقعیت های خطرناکی است که در انتظار شما هستند. همان چیزهایی که خواب بیننده هرگز متوجه آمدن آن ها نمی شود و در حالیکه انتظارشان را ندارد، توسط آنها گزیده می شود؛

دوستانی که خیانت می کنند، عشق هایی که ناتمام رها می شوند یا مشکلات کاری یا خانوادگی که به گونه ای غیرمنتظره ظاهر می شوند از جمله این موقعیت ها هستند.

۲. خفه شدن توسط مار

اگر در خواب ببینید که ماری شما را خفه می کند، این خواب از موقعیتی سرکوب کننده، اجباری و خطرناک حکایت می کند که در کمین شما است.

۳. پوست انداختن مار

دیدن پوست انداختن مار در خواب نشان دهنده زمان تغییر و تحول برای خواب بیننده است و لزوما نباید آنطور که در تصاویر موجود دیده می شود، در خواب هم ظاهر شود. دیدن پوست انداختن مار در خواب نیز نمادی شبیه به اوروبروس است و می تواند به این معنا باشد که خواب بیننده در حال زدودن بندهای یک زندگی قدیمی و ساختن پوستی جدید متناسب با رشد خود است.

۴. تعبیر خواب مار در خانه

بدون تردید مار زندگی فرد را در معرض خطر قرار می دهد و به این ترتیب می توان دیدن مار در خانه را به عنوان نمادی برای هشدار نیز در نظر گرفت. این هشدار می تواند با نشانه هایی که در شغل یا زندگی شخصی فرد مشاهده می شود نیز در ارتباط باشد.

۵. تعبیر دیدن مار سیاه در خواب

دیدن مار سیاه در خواب به معنی آن است که اتفاقی شوم و تیره در زندگی شما کمین کرده است. این خواب یا می‌تواند نشان از آن باشد که باید مواظب خطری بالقوه در زندگی‌تان باشید یا ضمیر ناخودآگاه‌تان است که با افسردگی یا اندوهی که در عالم بیداری با آن روبرو هستید دست و پنجه نرم می‌کند یا ممکن است تجربه‌ای در زندگی‌تان در عالم واقعیت باشد. شاید چند آشفتگی عاطفی وجود دارد که نشان می دهد شما هنوز با ناخودآگاه‌تان درگیر هستید. دیدن مار سیاه در خواب معمولا نشانه‌ای رایج از رابطه‌ یا انرژی بد در زندگی‌تان است، اما می‌تواند یک هشدار مالی نیز باشد. مواظب اموال و آدم‌های‌ اطراف‌تان باشید.

۶. دیدن مار قرمز در خواب

مار قرمز در خواب نمایانگر تمایلات– و احتمالا تمایلات جنسی – شدید است. همچنین می‌تواند هشداری باشد برای خطری بالقوه که ممکن است در کمین‌تان باشد. اگر خواب مار قرمز دیدید، در عالم بیداری در مورد زندگی‌تان فکر کنید و ببینید آیا چیزی در آن وجود دارد که خواب‌تان خواسته باشد آن را به شما هشدار بدهد.

۷. تعبیر دنبال شدن توسط مار

وقتی در خواب می‌بینید که مار دنبال‌تان کرده است، احتمالا احساس ترس و هراس به شما دست می دهد. این یعنی آنکه کسی یا چیزی در زندگی‌تان در عالم بیداری وجود دارد که شما سعی دارید از دستش فرار کنید یا از آن قسر در بروید. این احساسات را می‌توان چنین تعبیر کرد که:

– از وضعیت ناخوشایندی در زندگی اجتناب می‌کنید و ذهن شما انتظار دارد با آن روبرو شوید. شاید از انجام وظیفه‌ای در محل کار خود سر باز زده‌اید، پروسه‌ی درمانی ضروری را انجام نداده‌اید، یا هر چیز دیگری که نیاز بوده است انجام شود.

– می‌خواهید آنچه در ذهن دارید بازگو کنید و ضمیر ناخودآگاه‌تان از شما انتظار دارد با آن روبرو شوید. مثلا، قصد داشته‌اید با شریک عشقی خود به هم بزنید و درباره‌ی واکنشی که او از خود نشان خواهد داد نگران هستید.

– در وضعیتی گیر افتاده اید و انتخاب‌های بسیار اندکی دارید و انتخاب‌های دشواری باید انجام دهید. به عبارت دیگر در مخمصه افتاده‌اید.

۸. دیدن مار مرده در خواب

مارهای مرده در خواب نماد مثبتی هستند. دیدن مار مرده نمایانگر پایان فریب، وسوسه، یا ترس است. این خواب نشان می‌دهد که تغییر یا شروع مجددهایی در زندگی‌تان وجود خواهد داشت. فکر کنید ببینید تعبیر دیدن خواب مار مرده در زندگی‌تان چه چیزی می‌تواند باشد. دیدن خواب مار مرده یعنی آن مار به هر چیزی که در عالم واقع اشاره دارد به پایان خواهد رسید. اگر مار را بکشید، بر مسئله‌ای که مار به آن اشاره دارد فائق می‌آیید.

۹. تعبیر کشتن مار در خواب

این که در خواب ببینید ماری را می‌کشید نشانه‌ی مثبتی است. این خواب یعنی بر ترس‌های‌تان غلبه می‌کنید، چالش‌ها را پشت سر می‌گذارید و در مسیری راحت‌تر و کم دردسرتر گام بر می‌دارید. اگر بعد از کشتن مار احساس رضایت داشتید، پس چیزی در زندگی‌تان  وجود دارد که برای احساس رضایت باید بر آن غلبه کنید اگر احساس گناه کردید، پس احتملا  معمایی در زندگی‌تان وجود دارد که حل کردن آن ساده نیست و می‌خواهید از دست آن خلاص شوید. کشتن مار در خواب نشان دهنده‌ی چالشی است که باید در عالم بیداری با آن روبرو شوید.

۱۰. دیدن مار زرد در خواب

دیدن مار زرد رنگ در خواب در دوران بارداری نشانه‌ی خوشبختی و سلامت است. این خواب یعنی بارداری سالمی را تجربه خواهید کرد. رنگ مار می‌تواند معانی مختلفی برای زن باردار در بر داشته باشد؛

– اگر خواب مار سیاه در دوران بارداری‌تان ببینید، فرزندتان پسر خواهد بود.

– اگر مار سفید بود در شکم نوزادی دختر خواهید داشت.

– مار قرمز نشانگر خوش شانسی است یا کسی که رابطه‌ی نزدیک با شما دارد ازدواج خواهد کرد.

– مار سبز نشانه‌ی سلامتی و باروری است.

۱۱. دیدن چند مار در خواب

اگر مارهای زیادی را در خواب دیدید، این می‌تواند نشانه‌ی فراوانی باشد. درون شما، فواره‌ای جوشان از انرژی وجود دارد که بیرون نزده است. این می‌تواند انرژی جنسی یا خردورزی باشد. اگر از مار احساس ترس کردید، در آن صورت این خواب نشانه‌ی چیزی است که در زندگی واقعی بر شما غلبه می‌کند.

۱۲. دیدن مار دو سر در خواب

خواب مار دو سر نشانگر ترس و مشکلات سرکوب شده در زندگی واقعی شخص خواب بیننده است. دیدن مار دور سر در خواب به معنی آن است که به دو جهت متفاوت کشیده شده‌اید یا اقدامات‌تان بی‌ثمرند. این نشانگر آن است که باید مشکلات تان را دوباره بررسی کنید و تصمیمات قوی‌تر، معتمد به نفس تر بگیرید تا بتوانید پیشرفت کنید.

۱۳. دیدن مار بوآی کانستریکتور در خواب

دیدن مار بوآی کانستریکتور در خواب یعنی در عالم بیداری احساس سرکوب شدگی می‌کنید. احتمالا در یک رابطه‌ی عاشقانه یا جنسی خودتان را غرق کرده‌اید. همچنین این خواب می‌تواند نشانگر جاه‌طلبی یا آرزوهای شخصی شما برای تسلط داشتن بر فردی دیگر باشد.

۱۴. دیدن مار در چمنزار

دیدن مار در خواب – حتی در حالتی ناخوشایند- می تواند هشداری باشد از اینکه اطلاعات شهودی خواب بیننده را احاطه کرده اند اما وی از آن ها غفلت می کند. دیدن مار به شکلی غیرمنتظره در میان چمنزار به این معناست که خواب بیننده نشانه هایی را که از راه شهود خود دریافت می کند مهم می شمارد.

 

نشانه شناسی و …معانی نمادین رایج در مورد خواب دیدن مارها

۱. ترس

در عالم بیداری از کسی یا چیزی می‌ترسید – شاید بیش از اندازه از انجام دقیق تعهدات، رئيس‌تان، یا یک موقعیت دشوار می‌هراسید. خواب مار می‌تواند زنگ هشداری باشد برای آنکه با ترس‌های‌تان در زندگی روبرو شوید.

۲. رشد و بازآغاز

مارها اغلب نشانگر تغییری در زندگی یا شروعی تازه هستند. اگر زندگی‌تان دچار مشکل شده است، خواب مار دیدن ممکن است نحوه‌ی کمک کردن ذهن ناخودآگاه‌تان به شما برای کنار آمدن با دشواری‌های زندگی را نشان دهد.

۳. اضطراب‌های ناخودآگاه

مارها مادامی در خواب‌های شما ظاهر می‌شوند که عواطف‌تان لطمه خورده باشد. آن‌ها نشانگر چیزهایی هستند که موجب استرس، اندوه، یا خشم می‌شوند.

۴. تعالی و برتری

مار در خواب ممکن است نشانه‌ی ارتقاء به سطح بالاتری از آگاهی باشد.

۵. نماد آ.ل.ت جنسی

مار می‌تواند نماد آ.ل.ت جنسی باشد. آیا نیازهای جنسی خود را سرکوب می‌کنید؟ آیا ناتوانی جنسی را تجربه می‌کنید؟ خواب مار ممکن است به نقص‌ها و نیازهای جنسی اشاره داشته باشد.

۶. دانش و خرد

در بعضی از فرهنگ‌های بومی آمریکایی یا آسیایی، مارها نماد خردمندی هستند. خواب مار دیدن می‌تواند به معنی خردجویی شما باشد یا پاسخ پرسش‌هایی که به دنبال یافتن‌ آن‌ها هستید.

۷. خواسته‌های سرکوب شده

مار همچنین می‌تواند نشان دهنده‌ی درونی‌ترین خواسته‌های شما باشد. اگر در خواب مار نیش‌تان بزند، ممکن است هشداری باشد به شما که در بیداری به دنبال برآورده کردن آن خواسته‌ها باشید.

 

 آیا به ویژه دیدن مار سمی در خواب معنی خاصی در بر دارد؟

کاندورن می­گوید: « این نوع خواب نشان دهنده­ نگرش فرد نسبت به خرد است، گاهی اوقات شاید به دلیل ترس از آن باشد که چیزی را از دست بدهیم یا پشت سر جا بگذاریم.»

 

منبع: بازده و باشگاه خبرنگاران جوان

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

دختر

محمدبن سیرین گوید : دختر به خواب دیدن ، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد . اگر بیند او را دختری آمد ، یا کسی دختر به وی بخشید […]

تهوع

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید استفراغ می کنید ، نشانة آن است که به بیماری دچار خواهید شد که احتمالا شما را زمین گیر می کند . […]

تعبیر خواب اتو زدن
تعبیرخواب اتو زدن

 تعبیرخواب اتو زدن آنلی بیتون اگر خواب ببینید لباسی اتو می‌کنید، نشانه آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود. اگر دختری خواب ببیند […]

خرگاه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند درخرگاه نشسته است ، دلیل که از متاع دنیا چیزی یابد ، یا زنی بخواهد ، خاصه که بیند خرگاه ملک او بود […]

مشترک
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments